1. Главная
 2. >
 3. База дадзеных – Ян...
 4. >
 5. Бібліяграфічны спіс пра Яна...

Бібліяграфічны спіс пра Яна Чачота

Бібліяграфія: аб жыцці і творчасці

на беларускай

 1. ***Адраджэнне : [гіст. альманах] вып. 1. — Мн. : Універсітэцкае, 1995. — 259 с. : іл. — Са зместу: А. Міцкевіч. — С. 90, 93. Ян Чачот. — С. 90, Тэатр Галубка. — С. 90.
 2. Адынец, А. Э. Надпіс на надмагільным помніку Яну Чачоту ў Ротніцы: [верш] // Беларусь. — 1993. — №9. — С. 25.
 3. ***Аксамітаў, А. “Для будучых даследнікаў” : Ян Чачот ля вытокаў беларускага мовазнаўства / Анатоль Аксамітаў // Наша слова. — 1996. — №24. — С. 1, 4.
 4. Александровіч, С. Рэпліка / С. Александровіч // Полымя. — 1965. —  №12. —  С. 171 — 173.
  Першааснова верша Т. Шаўчэнкі “Пасаджу каля хаціны…” (“Вясковыя песенькі” Я. Чачота, “Зорскі” Э. Жалігоўскага; прыведзены факсіміле). Гл. №172.
 1. Александровіч, С. Старонкі братняй дружбы / С. Александровіч. — Мн., 1960. — С. 182 — 184.
 2. Ахрыменка, П. Летапіс братэрства / П. Ахрыменка. — Мн., 1973. — С. 72 — 74.
 3. Ахрыменка, П. Тарас Шаўчэнка і Беларусь / П. Ахрыменка. — Мн., 1969. — С. 25 — 28.
 4. Ахрыменка, П. Фальклорна — літаратурныя сувязі ўкраінскага і беларускага народаў / П. Ахрыменка. — Мн., 1959. — С. 103 — 104.
 5. Багдановіч, І. Паэтічны катэхізіс Яна Чачота / Ірына Багдановіч // Наша вера. — 2014. — №3. — С. 24 — 26.
 6. Бандарчык, В. Гісторыя беларускай этнаграфіі XIX ст. / В. Бандарчык. —  Мн., 1964. — С. 45 — 47.
 7. ***Бароўская, І. “Плакала бяроза ды гаварыла …” : песенная лірыка Яна Чачота : Лучнасць музаў / Ірына Бароўская // Роднае слова. — 2004. — №10. — С. 24 — 27.
 8. Баршчэўскі, А. Перыяд XIX стагоддзя: Ян Чачот / А. Баршчэўскі // Ніва. — 1972. — 21, 28 мая, 4, 11 чэрв.
 9. Барысенка, В. Францішак Багушэвіч і праблема рэалізма ў беларускай літаратуры XIX стагоддзя / В. Барысенка. — Мн., 1957. — С.             39 — 40.
 10. Бас, І. Манюшка і беларускія пісьменнікі : да 85 — годдзя з дня смерці кампазітара / І. Бас // ЛіМ. — 1957. — 5 чэрвеня.
  Творчыя сувязі з В. Дуніным — Марцінкевічам і Я. Чачотам. Подпіс дзядзькі кампазітара [?] Д. Манюшкі ў альбоме А. Вярыгі — Дарэўскага (“Минские губернские ведомости”, 1841. ЦБАН ЛітССР).
 1. Бас, І. Філаматы – беларусы / Бас І. // Падарожжа ў літаратурнае мінулае. — Мн. — 1971.
 2. Беларусіка : матэрыялы з’ездаў, канф. : [Кн.] 10 : Ян Чачот, Ігнат Дамейка сябры і паплечнікі Адам Міцкевіча : матэрыялы трэціх і чацвёртых Карэл. чытанняў (1996, 1997). — Мн. : ННАЦ, 1998. — 111 с.
 3. ***Беларуская мова (прафесійная лексіка) : вучеб. — метадыч. дапам. для студэнтаў БНТУ // Беларуская мова: агульныя звесткі, паходыханне, развіццё, функцыянальныя стылі / М — ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Бел. нац. техн. ун — т, каф. бел. і рус. моў ; пад рэд. Л. Л. Груцкай. –— Мн. : [БНТУ], 2005. — 289 с. — Са зместу: Чачот Ян, Антоні Тадэвушавіч. — С. 156 — 161.
 4. Бравер, Я. Звесткі з біяграфіі Яна Чачота / Я. Бравер // ЛіМ. — 1966. — 28 студз.
  Справа аб дваранскім паходжанні роду Чачотаў (ЦДГА БССР у Мінску).
 1. Брыль, Я. Ад магілы Чачота / Брыль Я. // Зб. тв. : У 5 т. — Мн.,            — Т. 4.
 2. Бурдзялёва, І. А. Паэтыка сентыменталізму ў творах Яна Чачота / Ірына Аляксандраўна Бурдзялёва // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. — 2007. — №2. — С. 14 — 19.
 3. Бэндэ, Л. Аб літаратуры XIX ст. / Л. Бэндэ // Полымя                    рэвалюцыі. — 1935. — №4.
 4. ***Валодзіна, Т. Таленавіты і адданы : [да 200—годдзя з дня нараджэння Яна Чачота] / Таццяна Валодзіна // Наша слова. — 1996. — №8. — С. 4.
 5. Выпісы з беларускай літаратуры. Ч. 2 : Новы і найноўшы кругабегі. — Мн. : Сав. Беларусь. — С – Пб. : Госіздат, 1923. — 284 с.
 6. Гарэцкі, М. Ян Чачот / М. Гарэцкі // Гісторыя беларускай літаратуры. — Вільня, 1920; 2 выд. — Вільня, 1921; 3 выд. — Вільня, 1924; 4 выд. — Мн., 1926.
 7. ***Герцаў, В. Яну з Мышы / Віталь Герцаў // Наш край. — — 4 мая (№33). — С. 12.
 8. Гілевіч, Н. З клопатам пра песні народа / Н. Гілевіч. — Мн., 1970. — С. 12 — 19.
 9. Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры: У 2 т. — Мн., 1969. — Т. 2. —  С. 31 — 34.
 10. Гісторыя беларускай літаратуры XIX – пачатак ХХ ст. — Мн., 1981. — С. 42 — 45.
 11. Гісторыя беларускай літаратуры XI – XIX стагоддзяў. У 2 т. Т. 2. Новая літаратура, другая палова XVIII – XIX стагоддзя / НАН Беларусі, Ін – т літ. імя Я. Купалы ; [редкал.: У. В. Гніламедаў і інш.; надук. рэд. тома:                    У. І. Мархель, В. А. Чатярыцкі]. — Мн. : Беларуская навука, 2007. — 582 с.    

Асобныя главы кнігі прысвечаны у тым ліку і Я. Чачоту.

 1. Голуб, Т. С. Услед за лініяй жыцця : творчая індывідуальнасць : ад літаратурнага тэксту да культурнай спадчыны / Тэрэза Станіславаўна Голуб. — Мн. : Бел. кнігасбор, 2006. — 247 с.
 2. Голуб, Т. С. Услед за лініяй жыцця : творчая індывідуальнасць : ад літаратурнага тэксту да культурнай спадчыны / Тэрэза Станіславаўна Голуб. — Мн. : Бел. кнігасбор, 2005. — 247 с.
 3. Грынчык, М. Фальклорныя традыцыі ў беларускай дакастрычніцкай паэзіі / М. Грынчык. — Мн., 1969. — С. 37 — 42.
 4. Грынчык, М. Шляхі беларускага вершаскладання / М. Грынчык. — Мн., 1973. —  С. 80 — 86.
 5. Грыцкевіч, В. Падзяка сучаснікаў і нашчадкаў // Нашы славутыя землякі / Грыцкевіч В. — Мн., 1984. — С. 13 — 16.
 6. Гуліцкі, М. Лексікаграфічныя матэріалы Яна Чачота // Нарысы гісторыі беларускай лексікаграфіі / М. Гуліцкі. — Мн., 1978.
 7. [Дакументы пра ўдзел Я. Чачота ў філамацкіх арганізацыях]. У кн.: Archwum filomatów. II. Materjały do historji towarzystwa filomatów. Wydała Stanisława pietraszkiewiczówna. T. III. W Krakowie, 1934, паводле імянного паказальніка.

Публікацыя справаводства філамацкіх арганізацый (архіў філаматаўб які захаваўся ў сям’і Петрашкевічаў).

 1. Даніленка, С. І. Сакралізацыя вобраза Радзімы ў беларускай літаратуры першай паловы XIX ст. (у творах Я. Чачота, Я. Баршчэўскага, В. Дуніна – Марцінкевіча) : дыс. на стрым. вуч. стэп. санд. філал. навук : 10.01.01 / Бел. дзярж. пед. універсітэт ім. М. Танка. — Мн., 1996.
 2. Дзяржынскі, У. Да мілых мужычкоў; Ах, што ж мы вашэці скажам…; Як — то добра, калі мужык…; Каб у карчме не сядзеў…; Нашто нам дым выядае вочкі?; Ай—ей, які ён добры гаспадар!; Пакуль сонца ўзыдзе…; Ой ты, суседзе багаты // Дзяржынскі У. Выпісы з беларускай літаратуры XIX i XX ст. — Мн. : Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1926.
 3. Допарт, Б. Творчасць Яна Чачота ў кантэксце філамацкай паэзіі; Тарасюк Л. К. “Сялянскія песенькі з — над Нёмана і Дзвіны” Яна Чачота ў беларуска – польскім паэтычным узаемадзеянні // Шляхам стагоддзяў: Матэрыялы дзвюх канф. аднаго года: Ягелон. ун – т (Кракаў) 20 – 25 лют. — 1989 г. Бел. ун – т (Мінск) 23 — 28 кастр. 1989 г. Мн., 1992. — С. 57 — 58.
 4. ***Дубейка, В. Ян з Мыші : [да 200—годдзя з дня нараджэння Яна Чачота] / Васіль Дубейка // Наша слова. — 1996. — №7. — С. 5.
 5. Дубравін, М. Памяці Яна Чачота / М. Дубравін // ЛіМ. — 1991.
 6. ***Запрудскі, І. Янаў час : [пра Яна Чачота] / Ігар Запрудскі // ЛіМ. — 2016. — 1 ліпеня. — №26. — С. 6.
 7. Зарыцкі, А. Просьба да Чачота : [верш] / А. Зарыцкі // Полымя. — 1981. — №9.
 8. Ігнат Дамейка – светач сусветнай цывілізацыі : матэріялы шостых Карэліц. чытанняў, г. п. Мір, 12 верас. 2002 г. / [уклад. В. Рэвяка]. — Мн. : УП “Энцыклапедыкс”, 2002. — 162 с., [2] л. іл.
 9. Ігнатоўскі, У. Гісторыя Беларусі ў ХІХ і ў пачатку ХХ ст. выд. / У. Ігнатоўскі. — Мн., 1928. — С. 86 — 89.
 10. Ігнатоўскі, У. Кароткі нарыс нацыянальна — культурнага адражэння Беларусі / У. Ігнатоўскі // Вольны сцяг. — 1921. — №1.
 11. Каваленка, В. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць. / В. Каваленка. — Мн., 1975. — С. 100 — 104.
 12. Кавалёў, С. В. Літаратура Беларусі позняга Рэнесансу [XVI – пач. XVII ст.] : жанры, творы, асобы / Сяргей Кавалёў. — Мн. : Права : Эканоміка, 2005. — 199 с. — Бібліягр. : С. 190 — 198. — Са зместу: Я. Чачот.
 13. Кажэра, А. Думкі Яна Чачота, зусім сучасныя / Кажэра А. // Наша слова. — 2001. — 27 чэрвеня (№26). — С. 7.
 14. Казбярук. У. Славянскія літаратуры і праблемы беларускага параўнальнага літаратуразнаўства (дакастрычніцкі перыяд). / У. Казбярук. — Мн., 1987. — С. 25 — 28.
 15. Карскі, Я. Стары беларускі этнограф і пісьменнік Ян Чачот / Я. Карскі // Беларусь. — 1919. — 18 ліст.
 16. Карскі, Я. Ян Чачот / Я. Карскі // Рунь. — 1920. — 20 чэрв.
 17. Каспяровіч, М. Матэрыялы для вывучэння віцебскай краёвай літаратуры і мастацтва / М. Каспяровіч // Маладняк. — 1927. — №6.
 18. Каханоўскі, Г. А. Адчыніся таямніца часу : гіст. – літ. нарысы / Генадзь Аляксандравіч Каханоўскі. — Мн. : Мастацкая літаратура, 1984.
 19. Каханоўскі, Г. Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў XVI – XIX стст. / Г. Каханоўскі. — Мн., 1984. — С. 26 — 27.
 20. Каханоўскі, Г. Уральская ссылка Яна Чачота // Каханоўскі, Г. Адчыніся, таямніца часу. — Мн., 1984.
 21. Каханоўскі, Г. Ян Чачот на Урале / Г. Каханоўскі // Беларусь. — 1979. — №1.
 22. ***Кісялёў, Г. В. Ад Чачота да Багушэвіча: Праблемы крыніцазнаўства і атрыбуцыі беларускай літаратуры XIX ст. / Г. В. Кісялёў; навук. рэд. В. А. Чамярыцкі; НАН Беларусі. Ін — т літ — ры імя Я. Купалы. — 2 — е выд. — Мн. : Бел. навука, 2003. — 426 с.
 23. Клокаў, І. Убельскія спадканні : [прэзентацыя зборніка нот Станіслава Манюшкі “Песні з-пад Немана і Дзвіны” на словы Яна Чачота] / І. Клокаў // Культура. — 1998. — 27 лют. — 6 сак. (№8). — С. 4.
  Прэзінтацыя зборніка нот Станіслава Манюшкі “Песні з — пад Немана і Дзвіны” на словы Я. Чачота.
 1. Кохан, Т. Вобраз жанчыны ў “Спевах пра даўніх ліцвінаў” Я. Чачота / Таццяна Кохан // Працы Кафедры гісторыі беларускай літаратуры Бел. дзярж. універсітэта. — Мн. : БДУ, 2008. — Вып. 9. — С. 82 — 84.
 2. Кошур, С. А. На зямлі Карэліцкай /  Карэл. краязн. музей “Зямля і людзі” ; Святлана Андрэеўна Кошур. — Гродна : Абл. узбуйн. друк., 1999. — 46 с.
 3. Кошур, С. А. Родам з Карэліччыны / Аддз. культуры Карэліц. райвыканкама, Карэл. краязн. музей “Зямля і людзі” ; Святлана Андрэеўна Кошур. — Навагрудак, 1996. — 46 с.
 4. Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы рэспубліканскай навуковай канфэрэнцыі, Брэст, 28 – 29 сакавіка 2008 года / [пад агульнай рэдакцяй У. А. Сенькаўца]. — Брэст : Альтернатіва, 2008. — 304 с.
 5. Кунашка, В. Шчорсы. Храптовічы. Кнігі… / В. Кунашка // Культура. — 2000. — 17 чэрв. — С. 14.
 6. Лазарук, М. Станаўленне беларускай паэмы / М. Лазарук. — Мн. — 1968. — С. 41 — 42.
 7. Ларчанка, М. Галасы жывой спадчыны // Літаратурнае пабрацімства славян / Ларчанка  М. — Мн., 1984. — С. 92 — 93, 95 — 96.
 8. Ларчанка, М. На шляхах да рэалізма / М. Ларчанка. — Мн. — 1958. — С. 193 — 194.
 9. Ларчанка, М. Шаўчэнка Тарас і беларуская літаратура / М. Ларчанка // Віцеб. рабочы. — 1964. — 7 сак.
 10. Ларчанка, М. Яднанне братніх літаратур / М. Ларчанка. — Мн. — 1974. — С. 175 — 177.
 11. Лебядзевіч, Д. М. З жыватворных крыніц Гелікона : антыч. спадчына і станаўленне бел. класіч. літ. традыцыі / Д. М. Лебедзевіч. — Слонім : Гродзен. абл. унітар. палігр. прадпрыемства “Слонім. друк”, 2002. — 109 с.
 12. Лойка, А. Адам Міцкевіч і беларуская літаратура / А. Лойка. — Мн., 1959. — С. 86 — 94.
 13. Лойка, А. Гісторыя беларускай літаратуры: Дакастрычніцкі перыяд. Ч. 1. / А. Лойка. — Мн.,1977.— С. 89 — 93.
 14. Лойка, А., Перкін, Н. Беларуска — польскія літаратурныя ўзаемасувязі ў ХІХ ст. / А. Лойка. — Мн., 1963. — С. 7, 16 — 18.
 15. Лысенка, І. Ян Чачот у гісторыі беларускага мовазнаўства / І. Лысенка // Роднае слова. — 1997. — №2. — С. 53 — 62.
 16. Майхровіч, С. Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя / С. Майхровіч // Полымя. — 1952. — №9.
 17. Майхровіч, С. Нарысы беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя / С. Майхровіч. — Мн. — 1959. — С. 62 — 68.
 18. Майхровіч, С. Старонкі беларуска — польскіх літаратурных сувязяў / С. Майхровіч // Полымя. — 1971. — №6.
 19. Макарэвіч, С. Ян Чачот – трагедыя ці выбарнасць лёсу?…: [да 210—годдзя з дня нараджэння] / С. Макарэвіч // Краязнаўчая газета. — — май (№18). — С. 5.
 20. Малаш, Л. Ян Чачот / Малаш Л., Каханоўскі Г., Цвірка К. // Беларуская фалькларыстыка: Эпоха феадалізму. — Мн., 1989. — С. 108 — 125.
 21. ***Маліноўскі, М. Паўстаў Яну з Новай Мышы : помнік над Мышанкай / Міхась Маліноўскі // Заря. — 1996. — 29 августа.
 22. ***Маліноўскі, М. Помнік Яну з Мыші на радзіме / Міхась Маліноўскі // Наша слова. — 1996. — №30. — С. 1, 8.
 23. Мальдзіс, А. Піянэр беларускай фалькларыстыкі. 120 год з дня смерці Яна Чачота / А. Мальдзіс // ЛіМ. — 1967. — 11 жніўня.
  Дата і месца нараджэння Я. Чачота, яго рукапісная спадчына (ЦДГА БССР у Мінску, б — ка Інстытута мовы і літаратуры АН ЛітССР, “Малы архіў філаматаў” у Польшчы). Ілюстр.: “Чачот на смяротным ложку. Малюнак невяд. мастака”.
 1. Мальдзіс, А. Творчае пабрацімства / А. Мальдзіс. — Мн., 1966. — С. 21 — 22, 28 – 32.
 2. Мальдзіс, А. Традыцыі польскага Асветніцтва ў беларускай літаратуры ХІХ ст. / А. Мальдзіс. — Мн., 1972. — С. 16 — 18.
 3. Мальдзіс, А. Ян Чачот // Мальдзіс А. Падарожжа ў ХІХ стагоддзе. / А. Мальдзіс. — Мн., 1969.
 4. ***Мархель, У. З “Хатняга спеўніка” : Станіслаў Манюшка і Ян Чачот / Уладзімір Мархель, Віктар Скарабагатаў // Роднае слова. — 1996. — №12. — С. 139 — 147.
 5. Мархель, У. І. Крыніцы памяці : старонкі беларус. — польскага літ. сумежжа. — Мн. : Мастацкая літаратура, 1990. — 220 с.
 6. Мархель, У. Лірнік вясковы / У. Мархель. — Мн., 1983. — С. 75 — 77, 81.
 7. Мархель, У. І. Паэт – фалькларыст // Крыніца памяці / Мархель У. І. — Мн., 1990. — С. 112 — 118.
 8. Мархель, У. І. Прадвесце: Бел. – пол. літ. узаемадзеянне ў першай палавіне XIXст. : [даследуецца паэзія рамантыкаў філамац. кола, у тым ліку Я. Чачота] / Мархель, У. І. — Мн. : Навука і тэхніка, 1991. — 112 с.
  Гл. с. 29 — 36, 45 — 60, 86 — 88.
 1. ***Мархель, У. Праз спадчыну – да сябе : [пра Яна Чачота] / Уладзімір Мархель // Раса нябёсаў на зямлі тутэйшай ; Беларуская польскамоўная паэзія XIX стагоддзя. — Мн. : ППП імя Я. Коласа, 1998. —                     С. 6 — 11.
 2. Мархель, У. І. Прысутнасць былога : нарысы, арт., эсэ / Уладзімір Іосіфавіч Мархель. — Мн. : Трафімчук, 1992. — 192 с.
 3. Мархель, У. Рамантычны фалькларызм паэтаў — філаматаў /                    У. Мархель // Весці АН БССР. Сер. грамад. н. 1984. — №4.
 4. ***Мархель, У. Служэнне ідэалам маладосці : Ян Чачот. Вяртанне спадчыны / Уладзімір Мархель // Роднае слова. — 1996. — №7. — С. 21 — 29.
 5. Мархель. У. В. Ян Чачот / У. В. Мархель // Гісторыя беларускай літаратуры XI – XIX стагоддзяў. У 2 т. Т. 2. Новая літаратура: другая палова XVIII – XIX стагоддзе / Нац. акад. навук Беларусі, Ін — т літ. імя Я. Купалы; навук. рэд. тома У. І. Мархель, В. А. Чамярыцкі. — Мн. : Беларус. навука, 2007. — С. 177 — 198.
 6. Мікуліч, Т. Мова і этычная самасвядомасць / Т. Мікуліч  — Мн. : Навука і тэхніка, 1996. — 159 с. —  Са зместу : Ян Чачот. С. 80.
 7. Мірачыцкі, Л. Край майго маленства / Л. Мірачыцкі // Беларусь. — 1969. — №8.
 8. Мірачыцкі, Л. На радзіме Яна Чачота / Л. Мірачыцкі // Маладосць. — 1958. — №6.
 9. П—кі, А. Юнацкі беларускі твор Я. Чачота / Ян Чачот // Вольная Беларусь. — 1918. — 15 вер.
 10. Памятныя даты беларускага календара: (чэрвень – лістапад 1996 г.) / складальнікі Г. В. Брага, І. А. Маісеева, Т. Я. Мамедава, Т. Р. Мацвеева, І. В. Нарчук // Новыя кнігі : па старонках беларускага друку : штомес. бібліягр. бюл. / Нац. б-ка Беларусі. — 1996. — №5. — (Дадатак).
 11. Перкін, Н. Адам Міцкевіч і Ян Чачот / Н. Перкін // Беларусь. — 1947. — № 8.
 12. Перкін, Н. Літаратурная спадчына Яна Баршчэўскага і Яна Чачота / Н. Перкін // Абсягі думкі / Перкін Н. — Мн., 1980.
 13. Першацвет адраджэння : вучэб. дапам. па беларус. літ. для ст. кл. сярэд. шк. — Мн. : Народ. асвета, 1995. — 511 с.
  Сярод аўтараў Я. Чачот, Ф. Савіч, У. Галубок, М. Засім, Я. Чабор, В. Таўлай.
 1. Першая і трэцця часткі “Archiwum filomatów” (“korespondencja 1815 — 1823” i “Poezya filomatów”, у тым ліку пісьмы і вершы Я. Чачота) апублікаваны Я. Чубакам у 1913 і 1922 гг.; два першыя амы другой часткі (“Materjaly do historji […]”) выдадзены ў 1920 – 1921 гг. С. Шпатанскім і С. Петрашкевіч. Гл. таксама №305 — 306.
 2. ***Петрушкевіч, А. “Толькі айчына і Зося” : вершы Яна Чачота да Зосі Малеўскай / Ала Петрушкевіч // Роднае слова. — 2006. — №6. — С. 14 — 16.
 3. Піятуховіч, М. Нарысы гісторыі беларускай літаратуры. / Піятуховіч М. — Мн., 1928. — С. 50 — 57.
 4. Прыгодзін, М. Р. Беларускае мовазнаўства : вучэб. дапам. для студэнтаў філ. спец. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі : [са зместу Ян Чачот] / М. Р. Прыгодзін. — Мн. : БДУ, 2006. — 135 с.
 5. Прыгодзіч, М. Р. Беларуска мовазнаўства : вучэб. дапам. для студэнтаў філ. спец. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі / М. Р. Прыгодзіч. — Мн. : БДУ, 2006. — 135 с.
 6. ***Раённай бібліятэцы – імя Чачота? // Наш край. — 2016. — 8 июля (№51). — С. 5.
 7. Ралько, І. Вершаскладанне. /  І. Ралько. — Мн., 1977. — С. 7 — 9.
 8. ***Раса нябёсаў на зямлі тутэйшай; Беларуская польскамоўная паэзія XIX стагоддзя : вершы : [пра Яна Чачота] / уклад., прадм. і камент. У. Мархеля. — Мн. : ППП імя Я. Коласа, 1998. — С. 542 — 561.
 9. Рудчык, В. Ад пачатку мы разам / В. Рудчык // Беларускі каляндар 1976. — Беласток, 1976.
 10. Русаковіч, Н. Адражэнцы, збіральнікі народнай песні Ян Чачот і Аляксандр Пушкін : пачынальнікі / Ніна Русаковіч // Роднае слова. — 2008. — №9. — С. 10 — 12.
 11. Руска-беларускае літаратурнае ўзаемадзеянне : гісторыя, сучасны стан, перспектывы : матэрыялы міжнар. навук. канф., 18 – 19 снеж. 2003 г. : У 2 ч. Ч. 1. / пад. агул. рэд. М. І. Мішчанчука. — Брэст : Выд-ва БрДУ, 2004. — 250 с.
 12. Садоўскі, Я. Пашана да памяці паэта / Я. Садоўскі // ЛіМ. — 1956. — 13 кастр.
 13. Семяновіч, А. Беларуская драматургія / А. Семяновіч. — Мн., 1961. — С. 40 — 41.
 14. Скідан, В. “Бегла чачотачка міма маіх варотачак…”: Загадкавы свет “Загадак” Я. Чачота / Скідан, В. // Род. прырода. — 1992. — №6. — С. 24 — 25.
 15. Скарабагатаў, В. І. Зайгралі спадчынныя куранты : цыкл нарысаў з гісторыі праф. муз. культуры Беларусі / Віктар Іванавіч Скарабагатаў ; прадм. У. Гілепа. — Мн. : Тэхналогія, 1998. — 154 с. — (Вяртанне).
 16. Содаль, Ул. Крашын : [Культура мовы] // Наша слова. — 1996. — №24. — С. 6.
  Пра перайначванне беларускіх назваў праз расійскую ці польскую арфаграфію.
 1. Станкевіч, С. Беларускія філамацкія вершы Яна Чачота / С. Станкевіч // Калоссе. — 1935. — № 3.
 2. Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна – цывілізацыйнага ўзаемадзеяння : матэрыялы Міжнароднай навукова – практычнай канфэрэнцыі : (Мінск, 28 мая 2008 года) / [рэдкалегія: В. А. Максімовіч (навуковы рэдактар) і інш.]. — Мінск : Права і эканоміка, 2008. — 548, [1] с.
 3. Сыракомля, У. (Артыкулы пра В. Дуніна—Марцінкевіча) / У. Сыракомля // Пачынальнікі.  Мн. — 1977.
 4. ***“Там возера Свіцязь як шыбіна лёду…” // Цвірка, К. Лісце забытых алеяў : эсэ / Цвірка К. — Мн. : Мастацкая літаратура, 1993. — С. 7 — 98.
 5. ***Томарава, І. П. Даніна памяці паэта : [пра Яна Чачота] / Томарава І. П. // Наш край. — 2011. — 7 июля (№76). — С. 2.
 6. Танк, М. Лісткі календаря / М. Танк. — Мн., 1970. — С. 131.
 7. 1996 [изоматериал] : Ян Чачот (1796 – 1847) : да 200 – годдзя з дня наражэння : [табель – календар] / маст. В. Сташчанюк. — Мн. : Міжн. Фонд “Бел. кнігасбор”, 1996. — 1 л.
 8. Фальклор і сучасная культура : матэрыялы міжнароднай навукова – практычнай канферэнцыі, 27 – 28 красавіка 2006 г., г. Мінск / рэдкалегія : І. С. Роўда і інш. — Мінск : Паркус плюс, 2006. — 207 с.
 9. ***Фальклор у запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / уклад., сістэм. тэкстаў і камент. В. І. Валодзінай; рэдкал.: А. С. Фядосік (гал. рэд.) і інш. — Мн. : Беларус. навука, 1997. — 342 с. — (БНТ: Беларус. нар. творчасць / НАН Беларусі. Ін—т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору).
 10. ***Фальклор у запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / НАН Беларусі, Ін — т мастацвазанаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы; уклад., сістэматызацыя тэкстаў і камент. В. І. Скідана, А. М. Хрушчовай; уступ. арт. Т. В. Валодзінай; навук. рэд. А. С. Ліс. — 2 — е выд. — Мн. : Бел. навука, 2005. — 330 с. (БНТ: Беларуская народная творчасць).
 11. Філалагічныя навукі : маладыя вучоныя ў пошуку : матэрыялы навуковай канференцыі, прысвеч. 80-годдзю Белдзяржуніверсітэта, 20 крас. 2001 г. / адк. рэд. С. А. Важнік. — Мн. : ВТАА “Права і эканоміка”, 2001. — 317 с.
 12. Цвірка, К. Абарваная песня Яна з Мышы (Ян Чачот) / Кастусь Цвірка // Камяні тых сядзібаў: шляхі паэтаў XIX ст. — Мн. : Мастацкая літаратура, 2004. — С. 47 — 81.
 13. Цвірка, К. Вяртанне паэта : [да 200—годдзя з дня нараджэння Яна Чачота] / К. Цвірка // ЛіМ. — 1996. — 28 чэрв. — С. 13.
 14. Цвірка, К. Да 200 — годдзя з дня нараджэння Яна Чачота / К. Цвірка // Наша слова. — 1996. — 20 сак. — С. 7.
 15. ***Цвірка, К. Лісце забытых алеяў : эсэ / маст. В. Тэрэсаў. — Мн. : Мастацкая літаратура, 1993. — 446 с. — Са зместу: “Там возера Свіцязь як шыбіна леду…” : [аб Я. Чачоте]. — С. 7 — 99.
 16. Цвірка, К. След на цаліку : творчы шлях Яна Чачота : з Бел. Нівы / К. Цвірка // Роднае слова. — 1995. — №3. — С. 16 — 22.
 17. Цвірка, К. Слова пра Сыракомлю / К. Цвірка. — Мн., 1975. — С. 27 — 28.
 18. Цвірка, К. “Там возера Свіцязь, як шыбіна лёду…” // Цвірка, К. Той курган векавечны. — Мн., 1985.
 19. Цвірка, К. “Там возера Свіцязь, як шыбіна лёду…” : [мясціны, звяз. з біягр. Я. Чачота] // Лісце забытых алеяў: эсэ / Цвірка К. А. — Мн., 1993. — С. 7 — 97.
 20. Цвяткоў, Л. Таварыства філаматаў / Л. Цвяткоў // Маладняк. — 1927. — № 2.
 21. Цвяткоў, Л. Ян Чачот (1797 — 1847) / Л. Цвяткоў // Сав. Бел. — 1927. — 24 вер.
 22. Цыхун, А. Дуб Яна Чачота : [верш] / А. Цыхун // Гродн. правда. — 1978. — 23 сент.
 23. Цыхун, А. Растуць дубы — волаты / А. Цыхун // Голас Радзімы. — 1984. — 26 крас.
 24. Чачот, Я. Выбраныя творы / Чачот Я. — Мн. : МФ Беларускі кнігазбор, 1996. — 374 с., [4] л. іл.
 25. Чачот Ян // Беларускія пісьменнікі: Бібліягр. слоўн. у 6 тамах. Т. 6. — Мн., 1995. — С. 277 — 281.
 26. Чачот Ян // Беларусь: Энцыкл. давед. — Мн., 1995. — С. 757 — 758.
 27. Чачот Ян Антоній Тадэвушавіч (07.07.1796 — 23.08.1847) // Мысліцелі і асветнікі Беларусі, X — XIX стст.: Энцыкл. давед. — Мн., 1995. — С. 597 — 598.
 28. Чачот Ян Тадэвушавіч // Энцыкл. літ. і мастацтва Беларусі. Т. 5. — Мн., 1987. — С. 522 – 523.
 29. Шакун, Л. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. — 2 выд. —Мн., 1984. — С. 193 – 196.
 30. Шоцкі, А. Ян Чачот у Рэпіхаве / А. Шоцкі // ЛіМ. — 1982. — 27 жн.
 31. ***Штэйнер, І. Ф. Варожаць балады вякоў: Беларус. балада і слав. традыцыі. — Мн. : Навука і тэхніка, 1993. — С. 220 — 222.
 32. Штэйнер, І. Ф. Польскамоўная літаратура Беларусі XIX стагоддзя : вучэб. дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей, якія забяспечваюць атрыманне вышэйш. адукацыі / І. Ф. Штэйнер. — Гомель : ГДУ, 2004. — 183 с.
 33. ***Шубіч, М. І ажывуць легенды : [пра Яна Чачота] / Міхаіл Шубіч // Заря. — 2016. — 18 июня (№69). — С. 8.
 34. ***Шубіч, М. Невядомыя творы Чачота і Міцкевіча? / Міхась Шубіч // Заря. — 2016. — 11 августа (№92). — С. 20.
 35. ***Шумская, І. Ян Чачот: Руплівы філамат / І. Шумская. — Мінск : “Харвест”, 2013. — 64 с. : малюнкі. — (Серыя “100 выдатных дзеячаў беларускай культуры”).
 36. Якшэвічус, А. Рукапісы Яна Чачота / А. Якшэвічус // ЛіМ. — 1963. — 21 мая.
  Сшыткі Я. Чачота ў Інстытуце мовы і літаратуры АН ЛітССР.
 1. Ян Чачот // Пачынальнікі. — Мн., 1977.
 2. Ян Чачот // Пачынальнікі: З гіст. — літар. матэрыялаў ХІХ ст. / уклад. Г. В. Кісялёў; рэд. В. В. Барысенка, А. І. Мальдзіс. — 2—е выд. — Мн. : Беларус. навука, 2003. — С. 86 – 108.
 3. Ян Чачот у Рэпіхаве // ЛіМ. — 1982. — 19 ліст.
 4. Януш, І. Ян Чачот на Лепельшчыне / Януш І.  // Віцеб. рабочы. 1993. — 25 сак. — С. 4.
 5. Ярош, М. Янка Купала і беларуская паэзія / М. Ярош. — Мн., 1971. — С. 24.
 6. ***Яскевіч, А. Балады Яна Чачота / Алена Яскевіч // Наша слова. — 1997. — №11. — С. 6.
 7. Яскевіч, Е. А. Абранне вечнасці : універсальные традыцыі і гістарызм сучаснасці / Елена Аляксандраўна Яскевіч ; навук. рэд., паслясл. І. Я. Квін. — Мн. : Выд. Дзярж. Прадпрыемства “Маст. літ.”, 1999. — 317 с., [2] с.
 8. Яцкевіч, З. Радавод Яна Чачота / Зміцер Яцкевіч. — Мн. : МФ “Бел. кнігасбор”, 1996. — 15 с.

на рускай

 1. ***Белорусский «Экватор» / Александр Сергеевич Дитлов, Валентин Исаакович Жданович, Валентина Брониславовна Коротевич и др. — Мн. : «Полымя», 1981. — С. 72.
 2. Богданович, М. Белорусское возрождение // Багданович М. — Зб. тв.: У 2 т. — Мн., — Т. 2.
 3. Брянцев, П. Состояние Польши под владычеством русских императоров после её падения до 1830 года, или до первого восстания поляков // Виленский календарь на 1896 год. Вильня, 1895. — С. 216.
 4. Букчин, С. «… Труд мой не будет бесполезным» / С. Букчин // Неман. — 1980. — №11.
 5. Гончар, И. Седлаем двухколесных коней: [веломаршрут по Барановичскому краю] / Инна Гончар // Наш край. — 2016. — 1 июня (№40). — С. 20.
 6. Грицкевич, В. П. В степи за Илеком : [о ссылке руководителей о — ва филоматов] // От Немана к берегам Тихого океана / Грицкевич В. П. — Мн., 1986. — С. 132 — 148.
 7. ***Домик в деревне: где и почем? / Инна Гончар // Наш край. — 2017. — 11 мая (№33). — С. 20.
  Упоминания о Я. Чечоте.
 1. Дорошевич, Э. Очерк истории эстетической мысли Белоруссии / Э. Дорошевич, В. Конон. — М., 1972. — С. 150 — 153.
 2. ***Дробыш, Н. Рукописи не пропали : [Ян Чечот работал библиотекарем в Щорсах] / Н. Дробыш // Белорус. нива. — 1993. — 9 апр.
 3. ***Друг Мицкевича – Ян Чечот // Белорусский «экватор». — 2 —е изд., доп. и перераб. — Мн. : Полымя, 1988. — С. 249 — 250.
 4. *** Гончар, И. Жемчужины барановичской земли : об экскурсии по деревням Барановичского района / Инна Гончар // Наш край. — 2018. — 4 апреля (№25). — С. 6.
 5. История белорусской дооктябрьской литературы. — Мн., 1977. — С. 333 — 334.
 6. Карский, Е. Белорусы. Варшава. 1903. Т. 1. — С. 213 — 215, 436.
 7. Карский, Е. Ян Чечот / Е. Карский // Белорусы / Карский Е. —Пг., 1922. — Т. 3. — Вып. 3.
 8. Калинкович, Н. “Дело №26” : [о судьбе руководителей филоматов, в том числе Я. Чечота] / Калинкович Н. // Нёман. — 1990. — №4. — С. 171 — 172.
 9. Кукольник, П. Исторические заметки о Северо—Западном крае России. Период ІІ. От начала 1813 до 1831 года / Кукольник П. // Вестник Запад. России. 1867. Т. 1. Кн. 1. Отд. 2. С. 29.
 10. Малаш, Л. А. Ян Чечот и его рукописные сборники / Малаш Л. А. Материалы научной конференции (к сорокалетию библиотеки). — Мн., 1965, с. 120 — 121. — (АН БССР. Фундам. б—ка им. В. Г. Белинского).
  Два рукапісныя зборнікі Я. Чачота з беларускімі фальклорнымі матэріаламі (Інстытут мовы і літаратуры АН ЛітССР), матэрыялы Рукапіснага аддзела б—кі Вільнюскага універсітэта, “Дело о бывшем студенте Виленского университета дворянине Чечоте” 1831 г. (ДГА Маскоўскай вобл.), пісьмы Я. Чачота да Ю. Вяржбоўскай і М. Верашчака (ЦДГА ЛітССР).
 1. ***Мальдис, А. «Чечот?» — «Мицкевич!», или Рождение литературной сенсации / Адам Мальдис // Советская Белоруссия. — 2016. — 7 апреля (№64). — С. 12.
 2. Мохнач, Н. Общественно—политическая и этническая мысль Белоруссии начала ХІХ в / Н. Мохнач. — Мн., 1985. — С. 20 — 84.
 3. Мохнач, Н. От Просвещения к революционному демократизму / Н. Мохнач. — Мн., 1976. — С. 54 — 60.
 4. Ольшанский, П. Декабристы и польское национально—освободительное движение / П. Ольшанский. — М., 1959. — С. 169 — 170.
 5. Пыпин, А. История русской этнографии / А. Пыпин. — Спб., 1892; — Т. 4. — С. 45 — 55.
 6. Степунин, И. Пропагандисты белорусского песенного фольклора / И. Степунин // Неман. — 1979. — №2.
 7. Чимбург, И. Низкопоклонство перед заграницей – вреднейший пережиток капитализма / И. Чимбург // Грод. правда. — 1947. — 30 дек.; Советская Белоруссия. — 1947. — 26 дек.
 8. Я. Чечот. Из комментариев к «Крестьянским песенкам». Вступительный текст [и перевод] А. И. Мальдиса / Я.Чачот // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли, т. ІV, полутом ІІ. — М., 1968, — С. 85 —
  Публікацыя паводле зборнікаў Я. Чачота 1844 і 1845 гг.
 9. Ян Чечот // Карский, Е. Ф. Белорусы: В 3 т. Т. 3., кн. 2. Очерки словесности белорусского племени / Е. Ф. Карский ; коммент. Т. И. Вабищевич, В. М. Казберука, О. П. Кринко. — Мн. : БелЭн, 2007. — С. 272 — 277.

на англійскай

 1. McMillin A. Jan Ĉeczot in Byelorussian and Polish literature / А. МсМіllin // J. of Byelorus. Studies. — — №1.

на літоўскай

 1. Grickevicius, V. Nauja apie Jana Ceciota // Raud. veliava (Varena). — 1983. — Birz. 25.

на ўкраінскай

 1. Дорошенко, Д. Белоруси і іх національне відроження / Д. Дорошенко // Рада. — 1908. — 10 груд.
 2. Кирчів, Ф. Ян Чечот – перакладач украінських пісень / Ф. Кирчів // Тези доповідей і повідомлень другоі науковоі конференціі по вивченню білорусько—украінськіх літературних зв’язків, присвяченоі 50—річчю утворення СРСР. — Львів, 1972.
 3. Щурат, В. Шевченко – Желіговській – Чечот / Щурат В. // Літературні начеркію. — Львів. 1913.

на польскай

 1. A. E. Odyniec. Na pomniku grobowym Jana Czeczota w Rotnicy, w: Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, t. 1, s. 353.
 2. A. E. Odyniec do J. Czeczota: listy z 16/28 lipca i 27 lipca/8 sierpnia 1823 r., w: Korespon­dencja filomatów, t. 5, s. 269 i 291.
 3. A. Mickiewicz, (Powitanie Jana Czeczota jako członka czynnego), Wydanie Narodowe, t.5, s. 24 — 28.
 4. A. Mickiewicz do J. Czeczota około 25 czerwca/7 lipca 1817 r., w: Korespondencja filomatów, t. 1, s. 29; Wydanie Narodowe, t. 14, s. 7 i n.
 5. A. Mickiewicz do J. Czeczota około 5/17 lipca 1817 r., w: Korespondencja filomatów, 37; Wydanie Narodowe, t. 14, s. 11. Profesor Pigoń, opracowujący korespondencję Mickiewicza w Wydaniu Narodowym, opatrzył ten list przypisem: „2. Zapewne w celu odwiedzenia mieszkającego tam Jeżowskiego, Jeżowski jednak pozostał w Wilnie”. Przypis ten wszakże jest sprzeczny z treśią obu listów Mickiewicza do Czeczota, gdzie wyraźnie chodzi o sprawy matrymonialne. Tak też sprawę tę ujmuje Juliusz Kleiner: „W lecie r. 1817 matka Anieli przenieść się miała do Żytomierza; zakochanemu Adamowi zaproponowano, jak się zdaje, ażeby ożenił się lub przynajmniej zaręczył i pojechał z nimi razem”. (Mickiewicz, t. 1, Lublin 1948, s. 31).
 6. A. Mickiewicz do J. Czeczota. List datowany z Miłaszewa koło Nowogródka 2/14 sierpnia 1819 r., w: Korespondencja filomatów, t. 1, s. 87; Wydanie Narodowe, t. 14, s. 19 — 20.
 7. A. Mickiewicz do J. Czeczota 5/17 lutego 1823 r., tamże, s. 203.
 8. A. Mickiewicz do J. Czeczota 8/20 lutego 1823 r., tamże, s. 204.
 9. A. Mickiewicz do J. Czeczota 5/17 marca 1823 r., tamże, s. 210.
 10. A. Mickiewicz do J. Czeczota 12/24 marca 1823 r., tamże, s. 213.
 11. A. Mickiewicz do J. Czeczota 23 marca/4 kwietnia 1823 r., tamże, s. 219.
 12. A. Mickiewicz do J. Czeczota 17/28 marca 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 21.
 13. A. Mickiewicz do J. Czeczota 22 września/4 października 1819 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 23.
 14. A. Mickiewicz do J. Czeczota 25 października/6 listopada 1819 r., w: Korespondencja filo­matów, t. 1, s. 208 i n.; Wydanie Narodowe, t. 14, s. 37 — 41.
 15. A. Mickiewicz do J. Czeczota 25 października/6 listopada 1819 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 41.
 16. A. Mickiewicz do J. Czeczota 25 października/6 listopada 1819 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 42.
 17. A. Mickiewicz do J. Czeczota 27 listopada/9 grudnia 1819 r., w: Wydanie Narodowe, s. 59.
 18. A. Mickiewicz do J. Czeczota 27 listopada/9 grudnia 1819 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 58 — 59.
 19. A. Mickiewicz do J. Czeczota 20 grudnia 1819/1 stycznia 1820 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 60 — 61.
 20. A. Mickiewicz do J. Czeczota 15—18 stycznia/27 — 30 stycznia 1820 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 68.
 21. A. Mickiewicz do J. Czeczota 19 lutego/2 marca 1820 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 75 — 77.
 22. A. Mickiewicz do J. Czeczota 31 marca/12 kwietnia 1821 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 146.
 23. A. Mickiewicz do J. Czeczota z dnia 20 kwietnia (2 maja) 1821 r. Dzieła, Wyd. Narodowe, t. 14, 146 — 147.
 24. A. Mickiewicz do J. Czeczota około 10/22 sierpnia 1821 r., w: Wydanie Narodowe t. 14, s. 155.
 25. A. Mickiewicz do J. Czeczota około 25 września/7 października 1822 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 179.    
 26. A. Mickiewicz do J. Czeczota 16/28 października 1822 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 184.
 27. A. Mickiewicz do J. Czeczota 4/17 grudnia 1822 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 195 — 196.
 28. A. Mickiewicz do J. Czeczota 18/30 grudnia 1822 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 197.
 29. A. Mickiewicz do J. Czeczota 25 stycznia/6 lutego 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 198.
 30. A. Mickiewicz do J. Czeczota 8/20 lutego 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 204.
 31. A. Mickiewicz do J. Czeczota 1/13 lutego 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 202.
 32. A. Mickiewicz do J. Czeczota 19 lutego/3 marca 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 206.
 33. A. Mickiewicz do J. Czeczota 26 lutego/10 marca 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t.14, s. 207.
 34. A. Mickiewicz do J. Czeczota 15/27 marca 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 210.
 35. A. Mickiewicz do J. Czeczota 5/17 marca 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 210 — 211.
 36. A. Mickiewicz do J. Czeczota 5/17 marca 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 211 — 212.
 37. A. Mickiewicz do J. Czeczota 23 marca/4 kwietnia 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 217.
 38. A. Mickiewicz do J. Czeczota 23 marca/4 kwietnia 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 218.
 39. A. Mickiewicz do J. Czeczota 23 marca/4 kwietnia 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 218 — 219.
 40. A. Mickiewicz do J. Czeczota 2 — 3/14 — 15 kwietnia 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 222.
 41. A. Mickiewicz do J. Czeczota 9/21 kwietnia 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 224.
 42. A. Mickiewicz do J. Czeczota 18/30 czerwca 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 231 — 232.
 43. A. Mickiewicz do J. Czeczota i T. Zana z Moskwy 5/17 stycznia 1827 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 287 — 293.
 44.  (A. Pług), Dawne testamenta (Z wypisów i notatek Jana Czeczota), „Kłosy” t. 2, s. 63 — 64.
 45. A. Pług, Wypisy i notatki Jana Czeczota, „Kłosy”, t. 49, nr 1259, s. 102 — 103.
 46. Archiwum filomatów. Cz. 11. Materiały do historii towarzystwa filomatów. Kraków. 1920 — 1934. T. 1 — 3.
 47. Adieu Kościszki y Julia // Księga wierszy polskich XIX wieku. Wyd. 2. Warszawa. T. 1.
 48. Baublis: (Powieść Żmudzka) // Rocznik Tow. Lit. im. A. Mickiewicza. T. 4.
 49. Bieliński, J. Uniwersytet wileński (1579 — 1831) / J. Bieliński. — Kraków, 1899 — 1900. T. 3. S. 387.
 50. Bodaj to złote wieki… // Archiwum dziejów literatury i oświaty w Polse. T. 9.
 51. C. Jankowski, Czeczot i Zan w Leplu, w: Z ziemi pagórków leśnych, z ziemi łąk zielonych. Księga zbiorowa poświęcona pamięci Adama Mickiewicza w stuletnią rocznicę jego urodzin, Warszawa 1899, s. 36. Autor artykułu bezpodstawnie używa pisowni „Czeczott”, nie praktykowanej przez Jana Czeczota. Podaje też mylnie, iż razem z Czeczotem był w Twerze Suzin (w rzeczywistości pozostał w Orenburgu). Tomasz Zan przebywał w Leplu w 1844 r. (już po ogłoszeniu amnestii w 1841 r.) jako lustrator dóbr rządowych, a więc w trzy lata po wyjeździe Czeczota.
 52. C. Zgorzelski, O tzw. Raptularzu Czeczota, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossołińskich”, t. 4, 1953, s. 63 — 76.
 53. Chodźko, D. Notaty Jana Czeczota / D. Chodźko // Pamięt. religijno — moralny. — 1858. — Nr. 8.
 54. Chr… Ign. Rzut oka na poezję ludu Białoruskiego // Rubon. — 1845. — T. 5.
 55. Co to starzy za wariaci!; Bodaj to złote wieki; Alleluja; O ty! Ziemio nieszczęśliwa; W więzieniu: Pieśń filarecka z r. 1824; Z “Piosnek”: Ona daleko; Prząśniczka; Odprawa; Rozkosz; klatka; Najmilsza piosnka; Z “Piosnek wieśniaczych własnych”: “Trzeba buta…”; Ogrodnik; Gołąbek; Wędrowna plaszyna; Woda I para // Zbiór poetów polskich XIX w. Warszawa. Ks. 1.
 56. Co to starzy za wariaci!; Duma nad mogiłami francuzów; Tyrtej; W dzień gestuny sprawionej dla Tomasza; Bodaj to zlote wieki; o ty, ziemio nieszczesliwa!; // Tomasza; Bodaj to złote wieki.
 57. Czeczot, W. O grób Czeczota / W. Czeczot // Kurier Litewski. 1909. — Nr 192
 58. Czeczot, Jan // Mały słownik pisarzy polskich. Warszawa, 1966. Cz. 1.
 59. Czeczot Jan // Wiek XIX: Sto lat myśli polskiej. Warszawa, 1907. T. 3.
 60. Czeczot Jan (1796 — 1847) // Bibliografia literatury polskiej “Nowy Korbut”. Warszawa, 1968. T. 7.
 61. Czeczot wspomnianej miejscowości nie nazywa Litewką, jak Adam Mickiewicz w Grażynie brat jego w Pamiętnikach, lecz Litуwką.
 62. Dawne testamenta: (Z wypisów i notatek Jana Czeczota) // Kłosy. 1890. T. 50.
 63. Do Grona Błękitnego, któremu przewodził Czeczot, należało dwudziestu członków: Ale­ksander i Dominik Chodźkowie, Wiktor Drzewicki, Jerzy Frączkiewicz, Jan Jankowski, Jakub Jagiełło, Mikołaj Jabłoński, Rufin Jundziłł, Józef Kowalewski, Feliks Kułakowski, Mikołaj Koz­іowski, Michał Kulesza, Mikołaj Malinowski, Stanisław Marcinkowski, Antoni E. Odyniec, Dominik Orlicki, Ludwik Paprocki, Adam Suzin, Jan Wiernikowski, Tomasz Zan. Czeczot cie­szył się wśród nich wielką popularnością i autorytetem, a Odyniec zwał go Mentorem. Przydo­mek ten przylgnął do Czeczota na stałe. (Por. S. Pietraszkiewiczówna, Dzieje filomatów w zary­sie, Kraków 1912, s. 85).
 64. Dokończenie piosnek: (Roskosz; Modlitwa; Klatka; Błogosławiona – z włoskiego; Najmilsza piosenka) // Rubon. T. 5. / Пад крыпт. Jan Cz…tt.
 65. Domejko, J. O młodości Mickiewicza / J. Domejko // Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Warszawa, 1899. T. 1.
 66. Duma nad mogiłami Francuzów; Na śmierć szpaka; Safo; Wiersz na ozdorowienie Adama d. maja 1819; Wiosna, lato, jesień, zima; Prośba do naszych rodaczek za kokłuszami; Wiersz z okazyi nakazu golenia wąsów; Małgorzata z Zembocina; Tyrtej; Wiersz do Adama Mickiewicza; Wiersz do Franciszka Malewskiego; Tomaszowi…; Ŝpiew o Jadwidze królowej; Ŝpiew o księznej Jabłonowskiej; “O ty, ziemio…”; “Raz my się z Zosią…”; “Cyprydy…”; Uciszcie się; “Co to starzy…”; “Precz…”; “Bądźmy…”; Przez me podwórze; “Hej…”; “Mamo…”; Recenzya tłómaczenia “Dziewicy Orleańskiej” pieśni 5 — ej // Poezye filomatów. Kraków. T. 1 (Archiwum filomatów. Cz. 3) ; Na imieniny Jeżowe 1819 mar. 7 // Poezya filomatów. Kraków. T. 2; Z niedrukowanych poezyi więziennych // Tyg. II. Nr 22.
 67.  Dzieje folklorystyki polskiej: 1800 — 1863: Epoka przedkolbergowska. Wrocław… 1970. S. 213 — 216, 246 — 247.
 68.  Estreicher, K. Bibliografia polska XIX stulecia. Wyd. 2. Krakow, 1962. T. 3. S. 503 — 504.
 69. F. Malewski do J. Czeczota 15/27 maja 1823 r., z Berlina, w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 222 — 223.
 70. F. Malewski do J. Czeczota 15/27 maja 1823 r. z Berlina, w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 223.
 71.  Gloger, Z. Jan Czeczot / Z. Gloger // Album biograficzne zasłuzonych polaków i polek wieku XIX. Warszawa, 1901. T. 1.
 72.  Gomulicki, J. Jan Czeczot. 1796 – 1847 / J.  Gomulicki  // Księga wierszy polskich XIX wieky. Wyd. 2. Warszawa, 1956. T. 1.
 73.  Grabowski, M. Jeszcze o poezji gminnej / M. Grabowski // Tyg. Petersb. 1840.  — №14.
 74.  Grabowski, T. Z pogranicza polsko – białoruskiego / T. Grabowski // Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Kraków, 1961.
 75.  Hoffman, K. Na grobie druha wieszcza / K. Hoffman // Kurier Litewski, 1909. — № 184.
 76.  Hordyński, Z. Jan Czeczot i jego nieznane poezje / Z. Hordyński, Rychter // Pamiętnik Tow. Lit. im. A. Mickiewicza. 1888. T. 1.
 77.  Horodyński, W. Cmentarz w Rotnicy / W. Horodyński // Kurier Warsz. 1909. — №348.
 78. J. Czeczot, Adamowe, w: Poezja filomatów, t. 2, s. 34.
 79. J. Czeczot, Adamowe, w: Poezja filomatów, t. 2, s. 35.
 80. J. Czeczot, Tyrtej, w: Poezja filomatów, t. 1, s. 83 — 91.
 81. J. Jeżowski do O. Pietraszkiewicza, J. Czeczota i I. Domejki 8/20 stycznia 1823 r, tamże, t. 4, s. 410 — 419.
 82. J. H. Rychter, „Świteź” i „Świteź”, „Dziennik Polski” 1886, nr 295; przedruk: „Biesiada Literacka” 1887, nr 2 — 3; J. H. Rychter, Jan Czeczot i jego nieznane poezje, „Ognisko Domowe’’ 1887, nr 97 — 101; przedruk pt. Raptularz Jana Czeczota „Bluszcz” 1889, nr 14 — 15, 17.
 83. J. Prusinowski, Jan Czeczot, „Tygodnik Ilustrowany” 1860, nr 23, s. 143 — 144.
 84. J. Prusinowski, Jan Czeczot, „Tygodnik Ilustrowany” 1860, nr 23, s. 194.
 85. Jan Czeczot // Antologia poezji białoruskiej. Wrocław, 1978.
 86. Janik, M. Dzieje Polaków na Syberji  /  M. Janik. — Kraków, 1928. S. 103.
 87. Jankowski, Cz. Czeczott i Zan w Leplu: Notatka biograficzna / Cz. Jankowski // Z ziemi pagórków leśnych, z ziemi łąk zielonych. Warszawa, 1899.
 88. Janowe — opis imienin Jana Czeczota, zorganizowanych w majątku gen. Paca w Górach kóło Wilna 24 czerwca 1818 r., w: Poezja filomatów, t. 2, s. 134; por. też A. Mickiewicz, Wydanie Narodowe, t. 1, s. 316.
 89. Janowski, L. Słownik bio—bibliograficzny dawnego uniwersytetu Wileńskiego /  L. Janowski. — Wilno, 1939. S. 81 — 83.
 90. Jendrich, M. Apologetyczna i profetyczna funkcja element antycznego w “Krotofili” / M. Jendrich // Roczniki humanistyczne. 1980. Z. 3.
 91. Jankowski, Cz. Czeczott i Zan w Leplu: Notatka biograficzna / Cz. Jankowski // Z ziemi pagorkow lesnych, z ziemi lak zielonych. Warszawa, 1899.
 92. Janowski, L. Slownik bio—bibliograficzny dawnego uniwersytetu Wilenskiego / L. Janowski. — Wilno, 1939. S. 81 — 83.
 93. Jendrich, M. Apologetyczna i profetyczna funkcja element antycznego w “Krotofili” / M. Jendrich // Roczniki humanistyczne. 1980. Z. 3.
 94. Jurkanis – Cybulska, M. Grób Czeczota / M. Jurkanis – Cybulska  // Przekrój. 1977. — №1702.
 95.  Kawyn – Kurzowa, Z. Język filomatów i filatetów /  Z. Kawyn – Kurzowa. — Wrocław, 1963.
 96. Kilka piosenek // Tyg. II. Nr 141.
 97. Klinger. Z niedrukowanych poezji więziennych Jana Czeczota // Tyg. II. 1922. — №22.
 98. Konarski, F. “Switeż” i “Switeź” / F. Konarski // Pamiętnik Tow. Lit. im. A. Mickiewicza. 1887. T. 1.
 99. Korespondencja Onufrego Pietraszkiewicza z filomatami (1824 — 1834). Opracowali Zbigniew Sudolskl, Sławomir Kędzierski. У кн.: Archiwum filomatów. T. I. Na zesłaniu. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1973, c. 49 — 204.
 100. Kraszewski,  B. Z ziemi Nowogródzkiej / B. Kraszewski // Kraj. 1897. — № 51.
 101. Kraszewski, J. Na śmierć Jana Czeczota w Druskienikach 11/VII 1847  / J. Kraszewski // Księga pamiątkowa na uczczenie 100 rocznicy urodzin A. Mickiewicza. Warszawa, 1898. T. 1.
 102. Kraszewski, J. O obrabianiu podań gminu i użyciu ich w sztuce / J. Kraszewski // Tyg. Petersb. 1840. — № 29.
 103. Krzyżanowska, Z. Listy Jana Czeczota do Konstantego Tyszkiewicza (1844 — 46) / Z. Krzyżanowska // Pam. Lit. 1948. T. 38.
 104. Krzyżanowska, Zofia. Listy Jana Czeczota do konstantego Tyszkiewicza (1844 — 46). “Pamiętnik Literacki”, roczn. XXXVIII. Warszawa, 1948, c. 507 — 521.
 105.  Kwietniewski, J. Mickiewicz czy Czeczot? Odpowiedź Méyetowi / J. Kwietniewski // Gazeta Polska. 1905. — № 276.
 106. L. Podhorski—Okołów, Czeczot nieznany, „Lech” 1937, z. 3 — 4, s. 69 — 70; przedruk uzpełniony w: tenże, Realia Mickiewiczowskie, s. 57—60. Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk. Rękopis J. Czeczota pt. Piosnki wieśniacze znad Dźwiny, z okolic Lepla i z samegoż Lepla, położone nad jeziorem obszernem i wychodzącą z niego rzeką Ułą (czasem Uljanką zwaną) i wpadającą do Dźwiny pod miastem Ułą.
 107. L. Podhorski—Okołуw, Jan z Myszy, w: Realia Mickiewiczowskie,  s. 66.
 108. L. Podhorski—Okołów, Niebezpieczny bilet. Jan z Myszy, „Kurier Warszawski” 1937, nr 313; tenże: Czeczot nieznany, „Lech” 1937, z. 3 — 4.
 109. L. Podhorski—Okołów, Realia Mickiewiczowskie, Kraków 1952: Czeczot niezany s. 57; Jan z Myszy s. 63; Romantyczna pamiątka s. 163.
 110. Listy do A. Pietraszkiewicza // Archiwum Filomatów. (Na zesłaniu). Wrocław. T. 1.
  Публікацыя 13 пісьмаў да Я. Чачота да А. Петрашкевіча 1825 — 1830 гг. (частка “Архіва філіматаў” у Музеі літаратуры ў Варшаве). Ілюстр.: факсіміле пісьмаў ад 22 кастрычніка 1825 і 23 жніўня 1828 г.
 111. Listy J. Czeczota // Archiwum filomatów. Cz. I. Korespondencja   1815 — 1823. Kraków. T. 5.
 112.  Luborz, B. Filomaci i entuzjaści /  B. Luborz. — Katowice, 1977.
 113.  M. Gr. Odpowiedź na zarzuty zdania pana Spasowskiego // Tyg. Petersb. 1839. — №96.
 114. M. Puttkamerowa do J. Czeczota 27 lipca/8 sierpnia 1823 r., tamże, s. 289.    
 115.  Maciejek, A. Polskie badania nad ludową demonologią białoruską w latach 1815 – 1831 / A. Maciejek // Euhemer. 1976. — №4.
 116.  Markwicz, A. Filomaci (1817 — 1826) / A. Markwicz. — Wilno, 1931. Cz. 1.
 117.  Méyet, L. Szczupak kołdyczewski / L. Méyet // kurier Warsz. 1905. — № 288.
 118. Młocarze // Wędrowiec. Nr. 47.
 119.  Mościcki, H. Pod znakiem Orła i Pogoni: Szkice historyczne. Wyd. 2. Lwów; Warszawa, 1923.
 120.  Mościcki, H. Promienści – Filomaci – Filareci. Waeszawa; Kraków, 1928.
 121.  Mościcki, H. Przed “daleka, nieznajomą drogą…”: (Z dziejów Wilna w 1824 r.) / H. Mościcki // Kwart. Lit. 1910. T. 1.
 122. “Nie tak nam sonka jasno…”: Wiersz białoruski na przyjazd Adama // Odrodzenie. Nr 4.
 123. Niektóre z nich zostały wydrukowane jako pieśni Jana Czeczota w Poezji filomatów t. 1, s. 98 — 114. Są to pieśni: „Co to starzy za wariaci…”, „Precz, precz nudy, troski…”, „Oj ty ziemio nieszczęśliwa…”, „Mamo, mamo kochana…”, „Bądźmy bracia weseli…”, „Przez me podwórze…”.
 124. Niektóre uwagi, szczególniej pod względem stylu, nad pieśnią 3 – cią Anafielas: Witoldowe boje, przez P. Kraszewskiego w r. 1845 w Wilnie u Zawadzkiego wydana // Tyg. Peters. Nr 100 / Пад крыпт. F. Kol… .
 125.  Nowiny Literackie z Wilna (Nadesłano) // Tyg. Petersb. 1838. — № 32.
 126. O ty, ziemio nieszczęśliwa!; // Towarzystwo filomatów. Kraków (Bibl. Narodowa. Nr 77).
 127. Określenie niezbyt ścisłe, wprowadzone przez Czeczota i respektowane z konieczności przez autora monografii.
 128. Pieśń obrzędowa Filaretów // Przewodnik naukowo—literacki. Warszawa.
 129.  Pigoń, S. Głosy z przed wieku / S. Pigoń. — Wilno, 1924.
 130. Pigoń, Stanisław. Czeczot Jan. У кн.: Polski Slownik Biograficzny, t. IV. Kraków, 1938, c. 316 — 317.
  Выданні твораў, факты жыцця, рукапісы Я. Чачота (архіў філаматоў у Вільні, музей Міцкевіча ў Парыжы, прыватны збор С. Карпінскага і інш.)
 131. Piosenka dla Zosi: (Na nótę starodawnej piosnki) // Ondyna Druskienickich źródeł Z. 2.
 132. Piosnka źnad Niemna // Ondyna Druskienickich źródeł Z. 5; Rozmaitości. Z. 5.
 133. Piosnki: (Ona daleko; Rocznica; Prząśniczka; Odprawa; Młócarze) // Rubon. T. 5. / Пад крыпт. Jan Cz…tt.
 134.  Pług, A. Grób Jana czeczota w Rotnicy pod Druskienikami / A. Pług // Kłosy. 1878. — № 673.
 135.  Pług, A. Wypisy i notatki Jana Czeczota / A. Pług // Kłosy. 1889. — № 1259.
 136.  Podhorski – Okołów, L. Czeczot nieznany / L. Podhorski – Okołów // Lech. 1937. — № 3 — 4.
 137. Poezja filomatów, t. 2, s. 107 — 138. Opis imienin Czeczota zachował się w autografie O. Pietraszkiewicza.
 138. Por. A. Mickiewicz do J. Czeczota 20 kwietnia/2 maja 1821 r., w: Wydanie Narodowe t. 14, 146 — 147.
 139. Por. A. Mickiewicz do J. Czeczota 25 marca/4 kwietnia 1823 r., w: Wydanie Narc, t. 14, s. 217.
 140. Por. A. Mickiewicz do J. Czeczota z 23 marca/4 kwietnia 1823 r., w: Wydanie Narodowe, t. 14, s. 218.
 141. Por. fotokopię dyplomu J. Czeczota z 1 grudnia 1838 r.
 142. Por. J. Czeczot do J. Jeżowskiego 31 października/12 listopada 1820 r., tamże, s. 412.
 143. Por. J. Czeczot do M. Puttkamerowej 11/23 lipca 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 268.
 144. Por. list K. Piaseckiego do J. Czeczota z 7/19 listopada 1821 r., w: Korespondencja filomatów, t. 4, s. 41 — 43.
 145. Por. O. Ślizień, Z pamiętnika…, s. 126—128; J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza 12/24 marca 1822 r., w: Korespondencja filomatów, t. 4, s. 175 — 176; por. też S. Askenazy, Łukasiński, t. 2, s. 42 oraz Z. Bujakowski, Sprawa Zana i Domejków z chorążym Pełskim, Lwów 1913.
 146. Por. obszerny list J. Czeczota do A. Mickiewicza z 16/28 listopada 1819 r., w: Korespondencja filomatów, t. 1, s. 263 — 277.
 147. Por. tekst Świtezi Czeczota w: S. Świrko, Z kręgu filomackiego preromantyzmu, s. 194 — 195.
 148. Por. tekst utworu Czeczota w: Poezja filomatów, t. 1, s. 49 — 52.
 149.  Poraj. Przyjaciele i towarzysze lat młodzieńczych // Kraj. 1898. — № 50.
 150.  Prusinowski, J. Jan Czeczot / J. Prusinowski // Tyg. II. 1860. — № 23.
 151. Rocznica; Przaśniczka; Odprawa // Znicz. T. 5.
 152. Rozkosza; Modlitwa; Klatka; Błogosławiona; Najmilsza piosenka // Znicz. T. 6.
 153.  Rychter, J. Jan Czeczot i jego nieznane poezje / J. Rychter // Ognisko Domowe. 1887. — № 97 — 101.
 154.  Rychter, J. Raptularz Jana Czeczota  / J. Rychter // Bluszsz. 1889. — № 14 — 15, 17.
 155.  Rychter, J. “Switeź” i “Switeź” / J. Rychter // Dz. Polski. 1886. — № 295.
 156.  Biesiada Literacka. 1887. — № 2 — 3.
 157.  Saloni, J. Rękopisy ze spuścizny po zofii Malewskiej  / J. Saloni // Pamięt. Lit. 1948. T. 38.
 158. Sowiński, L. Listy z podróży A. E. Odyńca / L. Sowiński // Kłosy. 1878. — № 688, 695.
 159.  Stankiewicz, S. Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej / S. Stankiewicz. —  Wilno, 1936. S. 71, 75, 77 — 78, 80 — 81 i in.
 160.  Strzelecki,  A. Szczupak kołdyczewski / A. Strzelecki / Słowo. — 1905. — № 280.
 161.  Szyjkowski, M. Wileńscy przyjaciele Mickiewicza / M. Szyjkowski  // Krytyka. 1914. T. 41.
 162.  Ŝwirko, S. Ballady Czeczota, ich związek z folklore i z ludowością Mickiewicza / S. Ŝwirko // Lit. Ludowa. 1958. № 1.
 163.  Ŝwirko, S. Ballady Jana Czeczota; Pieśni filomatów i filaretów; Z genealogii Mickiewiczowskiego Baublisa / S. Ŝwirko // Swirko S. Z kregu filomackiego preromantyzmu. Warszawa, 1972.
 164.  Ŝwirko, S. Filomaci a folklore / S. Ŝwirko // Ludowość u Mickiewicza. Warszawa, 1958.
 165.  Ŝwirko, S. Jan Czeczot jako redactor i korektor drugiego tomiku “Poezji” Mickiewicza / S. Ŝwirko // Rocz. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza. 1972. T. 7.
 166. Ŝwirko, S. Nieznany kopiariusz poezji Mickiewicza / S. Ŝwirko // Rocz. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza. 1966. R. 1; Przegl. Humanistyczny. 1968. — № 4.
 167. Świrko. Nieznany kopiariusz poezji Mickiewicza, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, R. 1, 1966; w wersji poszerzoney z ilustracjami dokumentacyjnymi w: „Przegląd Humanistyczny” 1968, nr 4; w wersji pełnej, z załączeniem fotokopii wszystkich tekstów tomiku w: S. Świrko, Z kręgu filomackiego preromantyzmu, s. 284 – 371. Niektóre z nich zostały wydrukowane jako pieśni Jana Czeczota w Poezji filomatów, t. 1, s. 98 — 114. Są to pieśni: „Co to starzy za wariaci…”, „Precz, precz nudy, troski…”, „Oj ty ziemio nieszczęśliwa…”, „Mamo, mamo kochana…”, „Bądźcie bracia weseli…”, „Przez me podwórze…”.
 168.  ***Ŝwirko, S. Twórczość więzienna Jana Czeczota i jej związki z poezją A. Mickiewicza / S. Ŝwirko // Rocz. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza. 1966. R. 1; Przegl. Humanistyczny. 1974. T. 9.
 169.  Ŝwirko, S. Z genealogii mickiewiczowskiego Baublisa / S. Ŝwirko // Rocz. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza. 1969. T. 4.
 170. S. Świrko, Z kręgu filomackiego preromantyzmu, s. 5—195 (Ballady Jana Czeczota).
 171.  Ŝwirko, S. Z Mickiewiczem pod reke czyli Zycie I tworczosc Jaa Czeczota / S. Ŝwirko. — Warszawa, 1989.
 172. T. Zan, Z wygnania. Dzienniki z lat 1824—1832. Z autografu wydała M. Dunajówna, Wilno 1929. We wstępie (s. 3) M. Dunajówna polemizuje z S. Szpotańskim, który w swej monografii Adam Mickiewicz i jego epoka, t. 1, s. 132—133 podał, iż Czeczot odsiadywał karę w Ufie. Autorka wstępu przytacza list S. Kozakiewicza do O. Pietraszkiewicza z Wilna z 17 stycznia 1825 r.: „Tomasz w Orenburgu na obwachcie, Jan w Kreposti Kizylskiej o 450 w. od Orenburga. Adam w Orskiej na połowie drogi do Kizylska”. Informacje te znalazły całkowite potwierdzenie w powojennej publikacji Archiwum filomatów, t. 1, Na zesłaniu, Wrocław 1973.
 173. Tamże, s. 114 — 115. J. Czeczot do przyjaciół filomatów w Moskwie, list pisany z Kizyla 21 stycznia/2 lutego 1826 r.
  Tamże, s. 120. J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza z Ufy 3/15 listopada 1826 r. Dzieło o bywszem studientie Wilenskogo Uniwiersitieta dworianinie Czeczotie, op. cit.
 174. Tę pieśń białoruską podaje Czeczot w Piosnkach wieśniaczych znad Niemna i Dźwiny, Wilno 1844, s. 53.
 175. Tyrtej: Poemat (czytany na imieninach Mickiewicza w r. 1819); Recenzya utworu Adama Mickiewicza r. ż. “Kurhanek Maryli”, czytanego na posiedzeniu Przyjaciół 28—go listopada 1820 r. // Tretiak J. Adam Mickiewicz w świetle nowych źródeł. Kraków.
 176. Tzw. Raptularz Czeczota, op. cit., s. 272 — 275.
 177. Tzw. Raptularz Czeczota odnalazł po ostatniej wojnie w zbiorach Ossolineum i zwięźle opisał Czesław Zgorzelski w „Roczniku Zakіadu Narodowego im. Ossolińskich” 1953, t.4, s. 63—76 oraz w nadbitce. Informacje te uzupełnił S. Świrko w książce: Z kręgu filomackiego preromantyzmu, s. 11 — 14.
 178. Uzupelnienia do «Korespondencji filomatów». Opracował Stanisław Duszak. У кн.: Archiwum filomatów. T. I. Na zesłaniu. Wrosław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1973, c. 245 — 265.
 179. Публікацыя пісьмаў да Я. Чачота: А. Петрашкевіча 1820 г. і Ю. Вэнцкага 1823 г. (частка “Архіва філіматаў” у б—цы Люблінскага каталіцкага універсітэта). Гл. таксама №31.
 180.  W. H. K. Grób Czeczota // Tyg. II. 1897. — №44.
 181. W. Klinger, Z nie drukowanych poezji wiкziennych Jana Czeczota, „Tygodnik Ilustrowany” 1922, nr 22.
 182. W. Krasiński do J. Czeczota 27 maja/8 czerwca 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 238.
 183. W. Krasiński do J. Czeczota 27 maja/8 czerwca 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 239.
 184. Według Słownika B. Lindego, t. 3, s. 30, obłąkany znaczy tyle, co błądzący, zabłąkany i w tym też sensie użył go Czeczot.
 185. Wieją wiatry, wieją bujne; Oj, dąbrowo, dąbroweczko; Tam na górze jawor stoi; Tam się w polu dwa topole; Oj, na górce na wysokiej; Dałaś mnie, matulu moja; W Berdyczewie, starym mieście; Czarna rola zaorana // Antologia poezji ukraińskiej. Warszawa.
 186. Wiersz drukowany po raz pierwszy w Poezji filomatów, t. 1, s. 35 — 46.
 187.  Windakiewicz, S. Jan Czeczot / S. Windakiewicz. — Krakow, 1934.
 188. Witkowska, A. Rówieśnicy Mickiewicza / A. Witkowska. — Warszawa, 1964.
 189. Wolny, A. Uwagi o “Tyrteju” Jana Czeczota  / A. Wolny // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców śląskich w opolu. Opole, 1976. Fiologia Polska. T. 14. Z filareckiego świata. Warszawa, 1924.
 190. Wspomniany przez Czeczota artykuł: Obrzędy weselne ludu wiejskiego w guberni mińskiej w powiecie borysowskim w parafii hajeńskiej, obserwowane w latach 1800, l—szym i 2—gim, z niektórymi piosnkami i ich zwyczajną nutą. opublikował „Tygodnik Wileński” 1819, t. 7, s. 1 — 18, 81 — 104.
 191. Wstał pan Kwiecień… // Rocz. T—wa hist. lit. w Paryżu. Paryż, 1870/1872.
 192. Wstał pan Kwiecień…; Precz, precz, nudy, troski… // Rocznik Towarzystwa Przyjaciól nauk. Wilno. T. 1.
 193. Wybor pism filomatov : konspiracje studenckie w Wilnie, 1817 – 1823 / opracowala Alina Witkowska. — Wroslaw : Ossolieneum. — Krakow, 1959. — ccix, 483 s. — (Biblioteka narodwa).
 194. Z. G. A. Odyniec i A. Mickiewicz // Księga pamiątkowa A. Mickiewicza. Warszawa, 1898. T. 1.
 195. Z. Krzyżanowska, Listy Jana Czeczota do Konstantego Tyszkiewicza (1844—1846), „Pamięt­nik Literacki” 1948, s. 507 — 521.
 196. Z. Krzyżanowska, Listy Jana Czeczota do Konstantego Tyszkiewicza (1844—1846), „Pa­miętnik Literacki” 1948, s. 521.
 197. Zacnej duszy w Bogu spoczywającego Stanisława Staszica // Stanisławowi Staszicowi dwa wiersze: wiersze… dla uczczenia 150 rocznicy St. Staszica. Kraków.
 198. Zdanowicz, A. Rys dziejów literatury polskiej / A. Zdanowicz. — Wilno, 1876. T. 3. S. 695 — 696.
 199. Zgorzelski, C. Nowa Sofiówka / C. Zgorzelski  // Rocz. Humanistyczne. 1954 — 55. T. 5.
 200. Zgorzelski, C. O. tzw. Raptularzu Czeczota / C. Zgorzelski  // Rocz. Zakł. Nar. im. Ossolińskich. 1953. T. 4.
 201. Żmudź i Litwa w karykature: Powieść z r. 1829 // Książka pamiątkowa na uszczeme setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza z r. 1898. Warszawa.
 202. Zofia Malewska, młodsza siostra Franciszka Malewskiego, Czeczotowa muza.

творы на беларускай

 1. Гарэцкі, М. Да мілых мужычкоў; Покуль сонца ўзыдзе…; Ай—ей, які ён добры гаспадар!; Каб у карчм не сядзеў…; Ой ты, суседзе багаты!; Нашто нам дым выядае вочкі?; Ніхто цябе, татка…; Як то добра, калі мужык…; Поле, поле шырокае…: [вершы] / Гарэцкі М. // Хрэстаматыя беларускай літаратуры. — Вільня : Беларускае выдавецкае таварыства, 1927.
 2. Жана па новых сенях ходзіць: Народная песня // Выпісы з беларускай літаратуры. — Мн., 1925. — 7 сак.
 3. Зашумела яліначка: Народная песня // Выпісы з беларускай літаратуры. — Мн., 1925. — 13 лют.
 4. Ісідар, Б. Літаратуразнаўчыя эцюды : пра бел. пісьменнікаў і культур. дзеячаў другой паловы 19 – пачатку 20 ст. / Бас Ісідар. — Мн. : Мастацкая літаратура, 1977.
 5. Манюшка, С. Вандроўная пташка / Станіслаў Манюшка // Музыка Беларусі XIX стагоддзя : дыялогі культур і традыцый. — Мн. : Дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Рэспублікі Беларусь, 2007. — CD — Трэк 1.
 6. Манюшка, С. Кум і кума / Станіслаў Манюшка // Музыка Беларусі XIX стагоддзя : дыялогі культур і традыцый. — Мн. : Дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Рэспублікі Беларусь, 2007. — CD — Трэк 6.
 7. Манюшка, С. Манюшка на Радзіме : вакальны вечар 07.11.1992 г. / Станіслаў Манюшка ; выконв. В. Скарабагатаў, барытон, Г. Каржанеўская, фп. — Мн., 2001. — 1 кампакт – дыск (64.30 мін.).
 8. Манюшка, С. Мядзведзік / Станіслаў Манюшка // Музыка Беларусі XIX стагоддзя : дыялогі культур і традыцый. — Мн. : Дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Рэспублікі Беларусь, 2007. — CD — Трэк 3.
 9. Манюшка, С. Песні з-пад Нёмана і Дзвіны : песні Станіслава Манюшкі на словы Яна Чачота / Станіслаў Манюшка, 2004. — 1 гук. дыск (64 хвіл. 52 сек.)
 10. Манюшка, С. Песні з-пад Нёмана і Дзвіны : на вершы Яна Чачота / Станіслаў Манюшка. — [Мн.] : БМА, 2006. — 1 гук. дыск (49 хвіл. 20 сек.). — (Беларускі Музычны Архіў).
 11. Манюшка, С. Праснічка : “Гожыя дзяўчаткі ля праснічак…” : [для голасу у суправаджэнні фартэпіяна] / Станіслаў Манюшка // Музыка Беларусі эпохі рамантызму : хрэстаматыя па курсу “Гісторыя музычнай культуры Беларусі да XX стагоддзя” : [для фартэпіяна і голасу ў суправаджэнні фартэпіяна / складальнік і аўтар уступнага артыкула В. У. Дадзіёмава]. — Мн. : Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 2007. — С. 79 — 81.
 12. Манюшка, С. Праснічка / Станіслаў Манюшка // Музыка Беларусі XIX стагоддзя : дыялогі культур і традыцый. — Мн. : Дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Рэспублікі Беларусь, 2007. — CD — Трэк 5.
 13. Мархель, У. Міналі гады… / У. Мархель // ЛіМ. — 1972. — 11 лют.
  “Прадкі” Г. Татура – пераклад верша Я. Чачота (“Крывіч”, “Rubon”, “Хатні спеўнік” С. Манюшкі).
 1. Покуль сонца ўзыдзе… // Беларуская літаратура XIX – пачатку XX стагоддзя: Зборнік тэкстаў. — Мн. : Народная асвета, 1977.
 2. Покуль сонца ўзыдзе…; Нашто нам дым выядае вочкі? // Анталогія беларускай паэзіі: У 3 т. Т. 1. — Мн. : Мастацкая літаратура, 1993.
 3. Русаў, П. А. Трубі, трубі турыны бог [Ноты] : зб. песняў на вершы бел. паэтаў : [для голасу без суправадж.] / Пётр Русаў ; муз. рэд. М. Наско. — Мн. : УП “Тэхнапрынт”, 2002. — 32 с.
 4. Сонца святое – Хрыстос : зб. бел. духоўн. паэзіі. — Мн. : Бібл. т-ва. 2001. — 191 с.
 5. Спевы пра даўніх ліцьвінаў да 1434 года, Яна Чачота 1842 – 1844 гадоў – гістарычны эпас беларусаў [ноты] : [для голасу без суправадж.] / уклад. В. Ліцвінкі ; пер. з пол. К. Цвіркі, С. Судніка ; камент. С.Судніка. — Мн. : Тэхнапрынт, 2004. — 124 с.
 6. Чачот, Я. Выбранае : вершы, песні, балады : для ср. і ст. шк. узросту / Я. Чачот ; пер. польскамоўн. тв., прадм. і камент. К. Цвіркі. — Мн. : Мастацкая літаратура, 2007. — 191 с. — (Б—ка школьніка).
 7. ***Чачот, Я. Т. Выбраныя творы / уклад. К. Цвірка. — Мн. : МФ “Беларускі кнігазбор”, 1996. — 374 с. : [4] л. іл.
 8. Чачот, Я. Да мілых мужычкоў; Каб у карчме не сядзеў…; Нашто нам дым выядае вочкі?; Ай—ей, які ён добры гаспадар!; Покуль сонца ўзыдзе…; Ой ты, суседзе багаты!; [вершы] /  Ян Чачот // Выпісы з беларускай літаратуры. — Мн., 1925.
 9. Чачот, Я. Мышанка / Ян Чачот // Полымя. — — №7. — С. 106 — 109.
 10. Чачот, Я. На прыезд Адама Міцкевіча; Покуль сонца ўзыдзе; Нашто нам дым выядае вочкі?..; Як то добра, калі мужык…; быў я колісь кавалём; Плакала бяроза да гаварыла; Калі у зямлю зерне кінеш…; Да мілых мужычкоў : [вершы] / Ян Чачот // Беларуская літаратуры XX стагоддзя: Хрэстаматыя. Мн. : ballada Bekiesz; Zamek Nowogródski; Szczupak Kołdyczewski; Ballada dla Michała Wereszczaki; Górka dzwoniąca w Pozieniewiczach; Radriwiłł, czyli założenie Wilna; Uznohy; Myszanka; Switeź: Ballady; Co to starzy za wariaci; “Przecz, przecz, nudy, troski…”; Młocarze; Kosarz; “Bodaj to zlote wieki…”; Wstał pan kwiecień z martwych ninie; Ŝpiewek na dwa głosy // Ŝwirko S. Z kręgu filomackiego preromantyzmu. Warszawa.
 11. ***Чачот, Я. Наваградскі замак : балада / Ян Чачот // Раса нябёсаў на зямлі тутэйшай ; Беларуская польскамоўная паэзія XIX стагоддзя. — Мн. : ППП імя Я. Коласа, 1998. — С. 543 — 561.
 12. ***Чачот, Я. Наваградскі замак : творы : [песні, вершы, віншаванні, балады, публіцыстіка, навук. працы, пісьмы] / Ян Чачот ; уклад., пер. польскамоў. тв., прадм. і камент. К. Цвіркі. — Мн. : Мастацкая літаратура, 1989. — 327 с., [8] л. іл.
 13. Чачот, Я. Свіцязь : выбранныя творы : для сярэд. і ст. шк. узросту / Ян Чачот ; слад. Янка Саламевіч ; прад., пер. польскай мовы і каммент. К. Цвіркі ; маст. Э. Э. Жакевіч, Ю. А. Тарэеў. — Мн. : БелЭн, 1999. — 320 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).
 14. Шніп, В. А. Балада Яна Чачота : балада / В. А. Шніп // Паэзія ; проза агню : вершы, аповесць. Эсэ / Шніп  В. А.  — Мн. : Мастацкая літаратура, 2010. — С. 33.

творы на рускай

 1. Антология белорусской лирики XIX – XX веков / сост. и пер. с бел. Г. Римского. — Мн. : МОО «Бел. кнігасбор», 2001. — 495 с.

творы на польскай

 1. J. Czeczot do A. Mickiewicza 18/30 marca 1823 r., w: Korespondencja filomatów, s. 136.
 2. J. Czeczot do A. Mickiewicza 15/27 maja 1819 r., w: Korespondencja filomatów, t. 1, s. 72.
 3. J. Czeczot do A. Mickiewicza 25 lipca/6 sierpnia 1819 r., w: Korespondencja filomatów, t. 1, s. 83 — 85.
 4. J. Czeczot do A. Mickiewicza 25 lipca/6 sierpnia 1819 r., w: Korespondencja filomatów, t. 1, s. 86.
 5. J. Czeczot do A. Mickiewicza 25 września/7 października 1819 r., w: Korespondencja filomatów, t. l, s. 125 — 126.
 6. J. Czeczot do A. Mickiewicza 30 września/12 października 1819 r., w: Korespondencja filomatów, t. l, s. 137 — 138.
 7. J. Czeczot do A. Mickiewicza 30 września/12 października 1819 r., w: Koresponden filomatów, t. 1, s. 138.
 8. J. Czeczot do A. Mickiewicza 6/18 października 1819 r., w: Korespondencja filomatów, t. 1, s. 153 i n.
 9. J. Czeczot do A. Mickiewicza 6/18 października 1819 r., w: Korespondencja filomatów, t. 1, s. 154.
 10. J. Czeczot do A. Mickiewicza 8/20 października 1819 r., w: Korespondencja filomatów. t. 1,  s. 165 — 172.
 11. J. Czeczot do A. Mickiewicza 28 marca/9 kwietnia 1821 r., w: Korespondencja filomatów t. 1, s. 238 — 243.
 12. J. Czeczot do A. Mickiewicza 7/9 grudnia 1819 r., w: Korespondencja filomatów,
  t. 1, s. 314 — 315.
 13. J. Czeczot do A. Mickiewicza 15/17 grudnia 1819 r., w: Korespondencja filomatów, t. 1, s. 346.
 14. J. Czeczot do A. Mickiewicza 11/23 stycznia 1820 r., w: Korespondencja filomatów, t. 1, s.375.
 15. J. Czeczot do A. Mickiewicza 5/17 lutego 1820 r., w: Korespondencja filomatów, t. 1, s. 413 — 418.
 16. J. Czeczot do A. Mickiewicza 8/20 kwietnia 1820 r., w: Korespondencja filomatów, t. 2, s. 19.
 17. J. Czeczot do A. Mickiewicza 7 — 11/19 — 23 października 1820 r., w: Korespondencja filomatów, t. 2, s. 326 — 327.
 18. J. Czeczot do A. Mickiewicza 13/25 września 1822 r., w: Korespondencja filomatów, t. 4, s. 242 — 243.
 19. J. Czeczot do A. Mickiewicza 28 września/10 października 1822 r., w. Korespondenci filomatów, t. 4, s. 264 — 267.
 20. J. Czeczot do A. Mickiewicza 21 października/2 listopada 1822 r., w: Korespondencja filomatów, t. 4, s. 304 — 307.
 21. J. Czeczot do A. Mickiewicza 10/22 grudnia 1820 r., w: Korespondencja filomatów, t. 4, s. 372 — 373.
 22. J. Czeczot do A. Mickiewicza 11/23 stycznia 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 1.
 23. J. Czeczot do A. Mickiewicza 8/20 lutego 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 4.
 24. J. Czeczot do A. Mickiewicza z dnia 18/30 stycznia 1823 r. Korespondencja filomatów, t. 5, s. 5.
 25. J. Czeczot do A. Mickiewicza 18/30 stycznia 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 6.
 26. J. Czeczot do A. Mickiewicza 27 stycznia/8 lutego 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 21 — 22.
 27. J. Czeczot do A. Mickiewicza 27 stycznia/8 lutego 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 21 — 24.
 28. J. Czeczot do A. Mickiewicza 1/13 lutego 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 32.
 29. J. Czeczot do A. Mickiewicza 8/20 lutego 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 42.
 30. J. Czeczot do A. Mickiewicza 15/27 lutego 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 46. Czeczot trawestuje słowa Juliusza Cezara po bitwie pod Zelą: „Veni, vidi, vici” — przyszedłem zobaczyłem, zwyciężyłem.
 31. J. Czeczot do A. Mickiewicza 15/27 lutego 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 49.
 32. J. Czeczot do A. Mickiewicza 15/27 lutego 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 49 — 50.
 33. J. Czeczot do A. Mickiewicza 18 lutego/2 marca 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 71.
 34. J. Czeczot do J. Jeżowskiego 17/29 marca 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 130.
 35. J. Czeczot do A. Mickiewicza 18/30 marca 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 134.
 36. J. Czeczot do A. Mickiewicza 22 marca/3 kwietnia 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 140.
 37. J. Czeczot do A. Mickiewicza 22 marca/3 kwietnia 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 143.
 38. J. Czeczot do A. Mickiewicza 25 marca/6 kwietnia 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 151 — 153.
 39. J. Czeczot do A. Mickiewicza 25 marca/6 kwietnia 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 153.
 40. J. Czeczot do A. Mickiewicza 25 marca/5 kwietnia 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 154.
 41. J. Czeczot do A. Mickiewicza 4/16 kwietnia 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 172 — 173.
 42. J. Czeczot do A. Mickiewicza 28 lutego/12 marca 1823 r., w: Korespondencja filomatów, t. 5, s. 200.
 43. J. Czeczot do A. Mickiewicza 18/30 stycznia 1823 r., tamże, s. 7 — 8.
 44. J. Czeczot do A. Mickiewicza 25 stycznia/6 lutego 1823 r., tamże, s. 18.
 45. J. Czeczot do A. Mickiewicza, list datowany z Warszawy 17/29 listopada 1821 r., tamże, s. 56 — 60.
 46. J. Czeczot do A. Mickiewicza 2 — 6/14 — 18 grudnia 1820 r., tamże, s. 60 — 61.
 47. J. Czeczot do A. Mickiewicza 18 lutego/2 marca 1823 r., tamże, s. 70.
 48. J. Czeczot do A. Mickiewicza 20 grudnia 1820/1 stycznia 1821 r., tamże, s. 94 — 97.
 49. J. Czeczot do A. Mickiewicza 4/16 marca 1823 r., tamże, s. 111.
 50. J. Czeczot do A. Mickiewicza 4/16 marca 1823 r., tamże, s. 112.
 51. J. Czeczot do A. Mickiewicza 26 maja/7 czerwca 1820 r., tamże, s. 128.
 52. J. Czeczot do A. Mickiewicza 3/15 lutego 1821 r., tamże, s. 136.
 53. J. Czeczot do A. Mickiewicza 5/17 maja 1821 r., tamże, s. 292.
 54. J. Czeczot do A. Mickiewicza 10/22 grudnia 1822 r., tamże, s. 372 — 374.
 55. J. Czeczot do A. Mickiewicza 4/16 marca 1820 r., tamże, t. 1, s. 451 — 452.
 56. J. Czeczot do A. Mickiewicza 8/20 kwietnia 1820 r., tamże, t. 2, s. 20.
 57. J. Czeczot do A. Wierzbowskiego z Lepla 21 września 1839 r.
 58. J. Czeczot do J. Jeżowskiego 22 sierpnia/3 września 1820 r., tamże, s. 243.
 59. J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza i J. Zawadzkiego z Kizyla 22 października/3 listopada 1825 r., w: Archiwum filomatów, t. 1, Na zesłaniu, s. 101.
 60. J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza z Ufy 3/15 grudnia 1830 r., w: Archiwum filomatów, t. 1, s. 187. W liście tym pisał: „Bo czy wiecie, że stąd jadę; pozwolono mi obrać mieszkanie i kontynuować służbę w rosyjskich guberniach. Mam tedy szukać służby w Moskwie lub Petersbur.
 61. J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza 26 października/7 listopada 1820 r., w: Korespondencja” filomatów, t. 2, s. 374 — 385.
 62. J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza 25 kwietnia/7 maja 1821 r., w: Korespondencja filomatów t. 3, s. 274 — 280.
 63. J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza, list datowany z Warszawy 7/19 listopada 1821 r., w: Korespondencja filomatów, t. 4, s. 44.
 64. J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza, list datowany z Warszawy 7/19 listopada 1921 r., w: Korespondencja filomatów, t. 4, s. 46.
 65. J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza 11/23 stycznia 1822 r., w: Korespondencja filomatów, t. 4, s. 107.
 66. J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza 12/24 marca 1822 r., w: Korespondencja filomatów, t. 4, s. 174 — 175.
 67. J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza 8/20 maja 1822 r., w: Korespondencja filomatów,t. 4,  s. 198.
 68. J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza, list datowany z Warszawy 26 listopada/8 grudnia 1821 tamże, s. 75 — 76.
 69. J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza, list datowany z Warszawy 3/15 listopada 1821 r., tamże, s. 90 — 91.
 70. J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza, list datowany z Warszawy 6/18 grudnia 1821 r., tamże, s. 97.
 71.     J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza 27 sierpnia/8 września 1820 r., tamże, s. 264 — 265.
 72. J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza 26 października/7 listopada 1820 r., tamże, s. 382.
 73. J. Czeczot do O. Pietraszkiewicza 19 listopada/ l grudnia 1820 r., tamże, t. 3, s. 39 — 40.
 74. J. Czeczot, Na śmierć szpaka, w: Poezja filomatów, t. 1, s. 21 — 27.
 75. J. Czeczot, Obłąkany, Tren I.
 76. J. Czeczot, Obłąkany, Tren IV, zwrotka 2.
 77. J. Czeczot, Obłąkany, Tren IX.
 78. J. Czeczot, Piosnki wieśniacze znad Niemna, Dniepra i Dniestra, Wilno 1845, s. 8.
 79. (J. Czeczot), Piosnki wieśniacze znad Niemna i Dźwiny, Wilno 1844, s. 47, przypis.
 80. J. Czeczot, Poezja filomatów, t. 2, s. 43.
 81. J. Czeczot, Powołanie poety, w: tenże, Pieśni ziemianina, Wilno 1846, s. 14.
 82. J. Czeczot do M. Puttkamerowej 14/26 marca 1836 r., w: W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza, Poznań 1929 — 1931, wyd. 2, A 2, s. 524.
 83. J. Czeczot do M. Puttkamerowej 22 maja/3 czerwca 1836 r., w: W. Mickiewicz, op. cit., t. 2, s. 524.
 84. J. Czeczot, List z Niemanicy z 27 listopada 1847 r. J. Czeczot, Recenzja tłumaczenia „Dziewicy Orleańskiej” pieśni 5—ej, w: Poezja filomatów,  t. 1, Dodatek, s. 348 — 355.
 85. J. Czeczot, Śpiew: Leszek i Goworek, w: Poezja filomatów, t. 2, s. 40 — 44.
 86. J. Czeczot, Tyrtej, w: Poezja filomatów, t. 1, s. 83 — 91.
 87. J. Czeczot, W dzień festyny sprawionej dla Tomasza 1821 roku maja 29 dnia, w: Poezja filomatów, t. 2, s. 371 — 373.
 88. J. Czeczot w tym samym liście do O. Pietraszkiewicza, s. 374.
 89. J. Czeczot, Wiosna, lato, jesień, zima, w: Poezja filomatów, t. 1, s. 46 — 48.
 90. J. Czeczot, Zamek nowogródzki. Ballada. Utwór zachował się w odpisie w tzw. Raptularzu Czeczota, który znajduje się w zbiorach Ossolineum we Wrocławiu. Por. S. Świrko, Z kręgu filomackiego preromantyzmu, s. 136.

пераклады на беларускую

 1. Беларуская літаратура XIX стагоддзя: Хрэстаматыя. Мн., 1971; Прадмова да зборніка народных песень 1846 г.; З пісьмаў // Пачынальнікі. Мн., 1977.
 2. Выказванне аб вуснай народнай творчасці: [урывак] // Беларускі фальклор. — Мн., 1985; Узногі.
 3. Прадмова… да зборніка “Сялянскія песні з—над Нёмана і Дзвіны, некаторыя прыказкі і ідыятызмы…”, выданага ў Вільні 1846 г. / пер. Я. Л. [Лёсік Я.] // Беларусь. — 13 чэрв. — 1920.; Прадкі: [верш] / пер. Г. Татур // Крывіч. 1926 — 1927. — № 12.
 4. ***Філаматы і філарэты : зборнік / укладанне, пераклад польскамоўных твораў, прадмова, біяграфічныя даведкі пра аўтараў і каментарыі К. Цвіркі. — Мн. : “Беларускі кнігазбор”, 1998. — С. 135 — 196.
 5. Чачот, Я. Мышанка: [балады] / Ян Чачот ; пер. К. Цвірка // Полымя. — 1985. —  № 7.

пераклады на польскую

 1. Gdybym w karczmie nie siadywał… / Tł. A. Tom // Wielka literature powszechna. Warszawa, 1932 — T. 6. Cz. 2.
 2. Іrwing, W. Rysy moralnosci i literatury anglikow i amerykanow / Z ang. Wilno, 1830. T. 1 —
 3. Wiersz białoruski na przyjazd Adama; Czemu to dym nam oczy wyjada; (O ekonomach) ; Nikt ciebie, tatulu; Ajej, jaki to gospodarz zawołany; Płakała brzezina, tak się skarżyła / Tł. T. Chróścielewski; O ty! Żiemio nieszczęśliwa; Przaśniczka / Tł. J. Huszcza // Antologia poezji białoruskiej. Wrocław etc., 1978.

пераклады на русскую

Из комментариев к «Крестьянским песням» / пер. А. Мальдис // История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли. М., 1968. Т. 4. Полутом 2. 1. Пока солнце встанет…; Почему глаза разъедает наши? : [вершы] / пер. Ю. Петров // Поэзия народов СССР XIX – начала XX века. — М., 1977.

*** знаходзяцца ў ЦРБ

Складальнік: Філіпава Я. У.

Яндекс.Метрика